14 juli 2021

Sommarskola i Hammarkullen

Lovskolan

Barns förmåga att läsa och förstå vad man läser är en förutsättning för att klara av skolarbetet. Särskilt för de som växer upp i särskilt utsatta områden, och ofta har föräldrar som talar ett annat språk, är skolan den enda plats där de möter svenska språket. Idén om lovskola för Hammarkullsskolans lågstadieelever kom från Linnea Lindquist, rektor på skolan, som ville göra en insats för att öka läskunnigheten hos eleverna.

Lovskolan på Hammarkullsskolan har främst två syften:

  • Öka elevernas läsförmåga, eleverna ska lära sig läsa, få läsflyt samt förstå vad de läser.
    Överlappa glappet som uppstår när eleverna har sommarlov.

I utredningen om en mer likvärdig skola som överlämnades 2020 beskrevs Hammarkulls-skolans lovskola i mycket berömmande ordalag.
Rektor Linnea Lindkvist på Hammarkullsskolan i Göteborg har hur under senare år arrangerat och erbjudit lågstadieelever sommarskola för att säkerställa att alla vid höstterminens början har knäckt läskoden. Som lärare har lärarstudenter använts vilket också bidragit till att dessa samlat ytterligare kompetens och erfarenhet. Det både framgångsrika och kostnadssnåla arbete som man lyckats åstadkomma på skolan är ännu ett exempel på vad som snarast sker trots systemet än på grund av systemet.

Inför varje period av lovskola har de lärare som ska undervisa ett möte med klasslärarna där de får information om de elever de ska undervisa. Mötet mellan lärarna på lovskolan och klasslärarna syftar till att ge lärarna på lovskolan så goda förutsättningar som möjligt att planera undervisningen utifrån elevernas behov. Efter lovskolan har lärarna en uppföljning och får information om elevernas resultat.

Lovskolan har tre grupper där eleverna placeras utifrån sin nivå på läsningen:

  • Elever som behöver grundläggande träning i bokstavsljud och grundläggande läsinlärning.
  • Elever som börjat läsa men som behöver läsflyt och läshastighet.
  • Elever som behöver träna på läsförståelse och mängdträning.

Specialpedagogen på skolan planerar undervisningen tillsammans med klasslärarna och de lärarstudenter som ska undervisa på lovskolan. Innan sommarens lovskola börjar mäts elevernas läshastighet och nivån på deras ordförståelse och i slutet på perioden görs samma screening igen för att se förändringen. Materialet lämnas sedan till klasslärarna för att de ska få kunskap om den progression eleverna gjort under sin tid på lovskolan.

Denna sommar har lovskola erbjudits till 138 elever, de flesta från årskurs 1 och 2. Alla elever går inte lika länge utan det varierar mellan 1 och 4 veckor. Lektionerna pågår mellan klockan 9 och 12 och avslutas med att barnen får lunch. För att göra det hela lite extra festligt får de också vattenmelon och glass. Föräldrarna är genomgående positiva till lovskolan och tycker det är bra att skolan erbjuder extra undervisning till deras barn. Efter avslutad kurs får varje barn som deltagit en bok i gåva.

Simskolan

Många barn från särskilt utsatta områden kan inte simma, vilket inte bara försämrar deras livskvalitet utan också riskerar att leda till drunkningsolyckor. Att kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg är ett krav för att få godkänt i ämnet idrott i årskurs 6. I Hammarkullen finns en simhall som är öppen fyra timmar per dag under hela juli-månad. Avsikten är att eleverna efter lunchen beger sig till simhallen och med hjälp av utbildade simlärare får lära sig att simma. På grund av pandemin måste barnen delas in i mindre grupper så alla kan inte erbjudas simundervisning, vilket från början var avsikten. Som ett bevis på uppnådd simförmåga kommer barnen att få ett simmärke kanske Baddaren för en del medan andra når ända fram till Silverfisken eller Järnmärket.

Donation: 353 000 kronor

År: 2021

Fri publicering i text om Stena Stiftelser (Bild. Magnus Gotander, Bilduppdraget)