23 mars 2017

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

Efter en ryggmärgsskada, som kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning med understödd andning, förändras livet inte bara för den drabbade utan också för de närstående mycket påtagligt. Varje år skadas och insjuknar cirka 55 personer i Västra Götalands Regionen. På riksnivå är motsvarande siffra 200-300 personer.
Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden, bland annat när det gäller assisterad andning; men både omhändertagandet och organisationen för dessa patienter behöver stärkas. Genom att öka kunskapen hos såväl personal som patienter kring ryggmärgsskador kan man förbereda och stödja dem bättre och därigenom ge dem en möjlighet att leva rika, intressanta, produktiva och oberoende liv. För att åstadkomma detta behövs en satsning på ett Ryggmärgsskadecentrum för att kunna ta fram och förmedla kunskap i syfte att öka egenmakten hos personer med ryggmärgsskada. Fokus skall ligga på lärande, användande och forskning/utveckling av ny teknologi och samverkan runt personer med ryggmärgsskada för att möjliggöra största möjliga autonomi och livskvalitet hos den drabbade. Målet är att Ryggmärgsskadecentrum skall bli nationellt ledande och internationellt respekterat.

Ryggmärgsskadecentrum kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset med närheten till den akuta vården, specialistvården samt den rehabilitering som behövs vid omhändertagandet av personer med ryggmärgsskada. Ett brett samarbete och aktiv samverkan kommer att ske med ett flertal institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland samt primärvård/kommuner. Patientorganisationer kommer också att vara en del av centrat då forskning visat att man lär sig snabbare och bättre av en mentor, som man kan identifiera sig med, än med sjukvårdspersonal.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning. Utbildningsmaterial kommer att tas fram för kommuner, personer med ryggmärgsskada samt deras assistenter och det skall skräddarsys utifrån den enskildes behov och önskemål.

En styrgrupp kommer att leda Ryggmärgsskadecentrum och en rådgivande grupp kommer att knytas till centrat med såväl nationella som internationella deltagare. Detta för att upprätthålla en hög kvalitet men också för att få en god omvärldsbevakning av utvecklingen inom området såväl nationellt som internationellt. Genom intäkter från utbildningen bör Ryggmärgsskadecentrum, efter uppbyggnadsperioden 2017-2021, bli självfinansierat. All eventuell vinst kommer att återinvesteras i verksamheten.

För att möjliggöra etableringen av Ryggmärgsskadecentrum har stiftelsen beslutat bevilja stöd med 6 900 000 kronor för 2017, 7 530 000 kronor för 2018 och 7 770 000 kronor för 2019. Projektet ska utvärderas under 2019 och om utvärderingen är positiv finns 6 516 000 kronor för 2020 och 5 436 000 kronor för 2021 reserverade.