Ansökan till Stenastiftelsen

Vad stödjer Stenastiftelsen?

Stiftelsens fokus ligger på projekt och verksamheter i Göteborg och Västsverige. Stiftelsen tar ofta egna initiativ till projekt men tar också emot ansökningar om stöd och bidrag inom Forskning och Kultur. Inom ramen för Stiftelsens stöd finns även projekt som främjar integration och delaktighet i kultur och samhälle. Projektstöd lämnas oftast upp till tre år, men det förekommer att stöd även ges för längre tid. I allmänhet ges bidrag till juridiska personer, dock inte till vinstdrivande företag eller privatpersoner.

För aktörer inom kulturområdet är Stenastiftelsens inriktning att främst stödja projekt som innebär nya satsningar, långsiktig utveckling eller en tydlig kvalitetshöjning. Stiftelsens intention är att stödja projekt inledningsvis med förhoppningen att de därefter hittar annan långsiktig finansiering.

Stenastiftelsens kulturstipendier

Stenastiftelsens kulturstipendier är inte sökbara. Stiftelsen har en egen berednings- och nomineringsprocess där slutkandidaterna förordas av Donationsrådet och fastställs av Styrelsen.

Stödformer

Utöver stöd till projekt inom Forskning och Kultur kan Stiftelsen också ge stöd till gästprofessurer.

Dessutom finansierar Stiftelsen:

Fall där stöd från Stiftelsen inte lämnas

Stenastiftelsen stödjer inte forskningsprojekt som bedöms vara lämpliga för andra bidragsgivare, exempelvis statliga forskningsråd. Stöd och bidrag till utbildning lämnas i allmänhet inte för masterstudier eller forskarutbildning, utöver vad som angetts ovan. Detta gäller såväl inom som utom Sverige. Inte heller lämnas stöd och bidrag för studieresor eller utgivning av publikationer.

Kulturbidrag

Vem kan söka?

Kulturinstitutioner

Fristående kulturaktörer och grupper

Utbildningsinstitutioner, utbildare och skolor

Organisationer och föreningar

Forskningsbidrag

Vem kan söka?

Forskare som har avlagt doktorsexamen och är knuten till universitet eller högskola i Västsverige

Ansökan

Hur söker jag?

En ansökan om stöd eller bidrag ska inledas med att sökanden lämnar en intresseförfrågan i form av en sammanfattande skiss på 1 – 2 A4-sidor som kortfattat beskriver projektet. Om Stiftelsen, efter en bedömning av skissen, tycker att projektet kan vara intressant att stödja, ber Stiftelsen i nästa steg om en fullständig ansökan.

Skissen ska innehålla följande rubriker:


Kompletterande information för forskningsprojekt

Stiftelsen ser gärna forskningsprojekt med tvärvetenskaplig ansats. När det gäller forskningsprojekt ska följande dessutom framgå: vetenskapligt syfte, frågeställning, metod och arbetsplan samt projektets betydelse.

Stiftelsen godtar endast OH-kostnader upp till 20 % som är klart redovisade i ansökan. Gemensamt för alla ansökningar om forskningsstöd är att dessa ska vara godkända och undertecknade av den ekonomiskt ansvarige för projektet, normalt prefekten vid institutionen eller rektor för universitetet eller högskolan.

Tidpunkt för ansökan samt bidragsstorlek

Stenastiftelsen tar emot ansökningar löpande. Det finns inga särskilda gränser för det ansökta beloppet, utan en rimlighetsbedömning görs av varje enskilt projekt. Bidrag till tidigare projekt kan ge en uppfattning om Stiftelsens intresseområden och donationers storlek.

Språk

Stiftelsen hanterar ansökningar på svenska och engelska.

Inlämning och kontakt

Frågor om stöd och bidrag kan ställas till epost-adressen nedan.
Skisser och förfrågningar skickas på mail till info@stenastiftelsen.se