12 mars 2015

Intize mentorskap i matematik i flera led

IMG_1019

Intize är en ideell förening vars syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och en ökad kunskap i matematik. Studenter från Chalmers och Göteborgs universitet arbetar ideellt som mentorer i matematik för elever i gymnasieskolan. Den enskilda studenten (mentorn) träffar samma grupp med fyra gymnasieelever (adepter) varje vecka för att kostnadsfritt utveckla dem i matematik. Genom mentorskapet ges möjlighet för adepten att gå på djupet med matematiska begrepp och att arbeta för en bättre förståelse för matematiken. Att vara mentor gynnar även mentorns kunskaper i matematik och formar en arena där de utvecklas i pedagogik och ledarskap.

Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats stadigt de senaste 15 åren, både i jämförelse med Sveriges tidigare resultat och i relation till övriga världen. PISA-mätningar visar att svenska 15-åriga elever nu presterar under OECD-genomsnittet i såväl matematik som problemlösning. Att göra insatser mot denna trend i slutet av grundskolans år är alltså välbehövligt. Genom att arbeta proaktivt med att erbjuda mentorskap redan i grundskolan kan vi öka den matematiska förståelsen i ett tidigare skede. Intize mentorskap kan verka som en brygga mellan högstadiet och gymnasiet på samma sätt som det idag är en brygga mellan gymnasiet och högskolan.

IMG_1134

Syftet med projektet Mentorskap i flera led är att skapa en verksamhet med gymnasieelever som mentorer och högstadieelever som adepter. Projektet innebär dels att undersöka hur Intize kan anpassa sin mentorskapsmodell och bedriva mentorskap i yngre åldrar dels att utföra en förstudie kring hur modellen kan anpassas till att utgöra en del i gymnasieelevers gymnasiearbete.

Projektet avslutas med en utvärdering av hur Mentorskap i flera led fungerat. Blir resultatet positivt kommer finansiering att sökas för att förankra projektet i Intize verksamhet och utveckla det ytterligare.

IMG_1201

Fler nyheter