20 augusti 2019

Intervju med professor David Langlet

Berätta lite om dig själv. Vad har du för bakgrund och utbildning? Vilka är dina intressen?

– Jag har en jur kand från Stockholms universitet och försvarade min doktorsavhandling i miljörätt där hösten 2007. Jag har varit anställd som forskare vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet och som lektor vid motsvarande institution vid Stockholms universitet. Jag har även tillbringat ett år i Oxford som gästforskare vid Law faculty och Christ Church college. Professionellt intresserar jag mig framför allt för juridikens och rättssystemets roll i hållbar förvaltning av naturresurser och frågor om hur olika verksamheter kan samexistera och utvecklas inom ekologiskt hållbara ramar. Mycket av min forskning handlar om komplexa regleringssituationer där internationell, regional (EU) och nationell rätt samspelar på olika sätt, ett samspel som inte sällan ger upphov till oavsiktliga effekter.

2013 donerade Stenastiftelsen 5 miljoner kronor för att möjliggöra inrättandet av en professur i havsförvaltningsrätt vid Handelshögskolan. Skulle du på ett enkelt sätt kunna förklara vad havsförvaltning handlar om?

– Eftersom havsförvaltning som ett område inom rättsvetenskapen är något nytt, åtminstone i Sverige, finns inte någon given definition. Jag uppfattar att det kan rymma all form av rättslig reglering som har bäring på hur människor nyttjar och interagerar med havet. Mer konkret kan det handla om allt från regler för användande av djuphavets genetiska resurser till frågor om hur havsbaserad vindkraft, sjöfart och vattenbruk bäst kan samexistera inom de ramar som ekosystem och olika rättsliga ramverk sätter. Eftersom målsättningen är att hantera praktiska hållbarhetsutmaningar skär ämnet över klassiska juridiska disciplingränser som folkrätt, EU-rätt och förvaltningsrätt utifrån vad som krävs för att ta sig an en specifik frågeställning.

Kan du kort beskriva hur en vanlig dag på jobbet ser ut för dig?

– Jag är lite osäker på om det finns en ’vanlig dag’, eftersom arbetet är väldigt omväxlande men mina dagar innehåller ofta tydliga inslag av både undervisning, forskning och samverkan. Undervisning och handledning av doktorander är återkommande och stimulerande inslag. Det är också samverkan med andra samhällsaktörer, bland annat inom ramen för det Maritima klustret i Västsverige (http://www.maritimaklustret.se) där vi bland annat arrangerar seminarier och workshops om aktuella teman för att få till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan akademin, olika marina näringar och den offentliga förvaltningen, inte minst kommunerna som har en så central roll för många hållbarhetsfrågor. Sedan är det viktigt att reservera tid för egen forskning också. Även om forskningen ofta bedrivs inom ramen för större projekt krävs det tid för läsande, tänkande och skrivande.

Vilken betydelse har Stenastiftelsens donation för utvecklingen av ämnet havsförvaltningsjuridik vid Handelshögskolan?

– Den har dels betydelse rent ekonomiskt förstås, som en viktig komponent i att möjliggöra satsningen på havsförvaltningsrätt och ge den miljön goda förutsättningar. Dessutom har det ett viktigt symbolvärde att ämnet anses viktigt även utanför akademin och stärker oss som arbetar med frågorna i övertygelsen att vi än mer behöver föra samman vetenskapliga perspektiv och metoder med praktiska erfarenheter och synsätt om vi ska kunna hantera vår tids stora utmaningar.

Fler nyheter