Forskningsbidrag   År: 2013     8 260 295 kr

Radikala innovationer för förstärkning av Sveriges ekonomi

Innovation är ett ledord i debatter om hur företagstillväxt kan stärkas, och på vilket sätt Sveriges ekonomi kan vara långsiktigt hållbar. Dagens företag möter alltmer komplexa situationer, karakteriserade av temporära snarare än långsiktiga konkurrensfördelar, kortare produktlivscykler, och konkurrens från globala aktörer. Detta kan bemötas genom förmågan att skapa lösningar av radikal natur, som bryter stigberoenden och integrerar kreativa och innovativa aspekter i existerande rutiner och organisatoriska ansatser.

Forskningsprogrammet ’Radikala innovationer för förstärkning av Sveriges ekonomi’ vid Handelshögskolan i Göteborg fokuserar på hur svenska aktörer kan förbättra sin förmåga att skapa radikala innovationer och dra nytta av sådana innovationer. För att fånga generella mekanismer och skeenden analyserar programmet ett brett spektrum av branscher och teknologiområden, med ett fokus på stora företag, små- och medelstora företag, avknoppningsföretag från universitet, universitetsbaserade forskare och policyaktörer. Delstudier inkluderar fallstudier och enkätstudier i mogna såväl som framväxande sektorer, där rollen av stora respektive små företag, eller av universitet, varierar.

Professor Annika Rickne och universitetslektor Rick Middel

Donation 8 260 295 kr