Forskningsbidrag   År: 2013     5 000 000 kr

Professur i havsförvaltningsrätt

Havsförvaltning handlar huvudsakligen om att genom planering och beslutsfattande, baserat på ett kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och myndigheter, förebygga och hantera konflikter som uppstår mellan olika intressen vid nyttjande av havens och kusternas resurser.

Idag ses havsplanering och förvaltning som ett av de viktigaste redskapen för ett långsiktigt bruk av havens varor och tjänster. Globalt och regionalt t.ex. genom EU:s integrerade havspolitik men även nationellt genom program för integrerad kustzonsförvaltning, har flera kustländer nu inlett det omfattande arbetet att genomföra integrerade marina planer.

Det juridiska perspektivet är väsentligt inom ämnesområdet havsförvaltning då grunden för en fysisk planering och förvaltning av havets resurser måste ta sin början i juridiska ställningstaganden baserade på kunskap om den lagstiftning som finns inom området på internationell, regional (inkl. EU), och nationell nivå.

Vid Juridiska institutionen vid Handelshögskolan pågår ett arbete med att stärka sjö- och havsrättslig utbildning och forskning, och en professur i havsförvaltningsrätt utgör en naturlig brygga mellan ämnesområdena havsrätt och miljörätt. Havsförvaltningsrätt kommer därmed att knyta miljörätten och förvaltningsrätten in i ett havsrättsligt perspektiv med planering och styrning av människors användning och påverkan på havet och dess resurser som sitt huvudämne.

Inrättandet av en professur i Göteborg i havsrättsförvaltningsrätt är en mycket långsiktig satsning och ett led i att bygga en ny och stark forskargrupp vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.