Forskningsbidrag   År: 2012     900 000 kr

Jorunn Veiteberg

Jorunn Veiteberg är född på Stord i Norge 1955 men bor sedan 1995 i Danmark. Hon är en internationellt erkänd konsthantverksteoretiker med en bred erfarenhet inom olika  vetenskapliga fokusområden. Konsthantverkets teori och praktik, könsperspektiv på konsthistorien, materiell kultur och tingens betydelse i vardagsliv och konst är några av dem.

Veiteberg har arbetat som redaktionschef för  konst och kultur på norsk tv, skribent, kurator, redaktör för tidskriften Kunsthåndverk och  gästprofessor vid Konsthögskolan i Oslo. Sedan april 2012 är hon verksam som gästprofessor i Skapande kuratorpraktik vid Konsthögskolan i Bergen.

Hennes bok ”Kunsthantverk – Frå tause ting till talande objekt” har haft stor betydelse för konsthantverksteorin. Hon beskriver konsthantverkets historiska utveckling fram till idag, hur konsthantverket närmat sig konstens uttryck samtidigt som det finns särskiljande drag och viktiga skillnader mellan områdena.

Veitebergs kompetens begränsar sig inte endast till konsthantverksområdet utan spänner också över områdena design och konst. Inom sin professorstjänst på Konsthögskolan i Bergen har hon tillsammans med Vestlandets Konstindustrimuseum drivit ett projekt med ambitionen att förutsättningslöst undersöka och prova former för hur forskning i konsthantverk kan ta sig konkreta uttryck. Ett av syftena med projektet har varit att ge underlag till etablering av en forskarnivå inom konsthantverksutbild- ningarna i Norge.

Genom att knyta Veiteberg till HDK ökar förutsättningarna för lärarna att påbörja och driva egen relevant forskning med henne som handledare. Hon kan stimulera helt nya och oväntade sätt att angripa forskningen på; hon kan fånga upp och konkretisera de trådar och idéer som lärarna redan bär på och ge nya infallsvinklar på och fördjupa de frågeställningar som dyker upp. Genom sitt engagemang i Think Tank har hon ett brett internationellt kontaktnät som kan bidra till att ge forskningen på HDK en viktig internationell dimension.