Övriga bidrag   År: 2013     3 000 000 kr

Tillbyggnad av Göteborgs Konstmuseum

Göteborgs konstmuseum är byggt 1923 och dimensionerat för helt andra mål, krav och behov än de som finns idag vad gäller besökare, arbetsmiljö, logistik, klimat och säkerhet. Museet äger en av norra Europas främsta konstsamlingar. Det förnyelse- och förändringsarbete som genomförts de senaste åren har redan gett mycket goda resultat i form av kraftigt ökade besöksantal, positiv mediebevakning samt utvidgning av såväl lokala som nationella och internationella samarbetspartner.

Målet att visa samlingarna och arbeta med större internationella satsningar inom utställningsverksamheten, vilket också är den största möjligheten för att generera intäkter liksom större synlighet och besöksantal, kräver utökade ytor med flexibla rum för skilda behov. Samtliga ytor behöver klimat-, säkerhets- och tillgänglighetsanpassas.

Att vårda och säkerhetshantera samlingar samt inlån kräver också omfångsrika klimatkontrollerade magasin vilket saknas idag. Arbetsmiljökraven ger även ett behov av ett flertal nya tjänsterum.

Det ökande besöksantalet, senaste året med 32 procent, visar tydligt att med den publiktillströmning som museet har, uppnås snart en gräns för hur många som kan tas emot under rådande förhållanden med bibehållen kvalitet.

Målet är att museet skall vara tillbyggt och upprustat till stadens 400-års jubileum år 2021 och förstudien är ett första steg på vägen dit.

Donation 3 000 000 kr

Göteborgs-Posten 13-02-14

SVT 13-02-14

Dagens Nyheter 13-02-14