Forskningsbidrag   År: 2007     9 000 000 kr

Göteborgs Konstmuseum

August Malmström, Man belyser tavla.

(målningen finns på Göteborgs Konstmuseum)

En forskningsenhet inrättades 2008 vid Göteborgs konstmuseum, med finansiellt stöd av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Avsikten är att bygga upp ett dynamiskt forskningscentrum i samarbete med det omgivande vetenskapssamhället för forskning på och kring museets samlingar. Ansvariga är forskningsledaren fil. dr Jeff Werner och fil. dr Kristoffer Arvidsson, bägge disputerade forskare i konstvetenskap samt professor Lena Johannesson, konstvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Forskningsprojektet handlar bland annat om att ur en samtida synvinkel undersöka och granska samlingarna, öka kunskaperna om Göteborgs konstliv och berika utställningsverksamheten med fördjupande studier och kritiska perspektiv. Konstmuseets forskning skall ge nya perspektiv på konsten, göra den synligare och aktivt bidra till att påverka den svenska konsthistorien. Genom en målinriktad forskning skall Göteborgs Konstmuseum stärka sin position både nationellt och internationellt.  Museet skall utvecklas till en vital mötesplats och enkreativ miljö för konstvetenskaplig och konstnärlig forskning.

utvärdering av forskningsenheten vid Göteborgs Konstmuseum, rapport september 2010

Göteborgs Konstmuseum