Kulturstipendiater   År: 2022  

Eric Magassa

”Jag vill att min konst skall ha ett direkt tilltal – som ett trumslag, en ton, ett ackord som genast träffar betraktaren.”

Konstnären Eric Magassa är baserad i Göteborg, men har under stora delar av sin uppväxt bott i Frankrike, framför allt i Paris. Han utbildade sig på Central Saint Martins i London och vid The Art Students League i New York, där han bodde och arbetade under sex år på 1990-talet. Hans multidisciplinära konstnärskap omfattar måleri, collage, fotografi, film, skulptur och textil, men också i hög grad musik. I sin konst cirklar han ofta kring arv, minne och plats, kring rummen de bildar och rörelserna däremellan, och låter rottrådarna i såväl Sverige, Frankrike som Senegal och Mali bilda komplexa mönster och förgreningar.

Motivering:
Eric Magassa utforskar avstånd, platser och röster i sitt konstnärliga arbete. Ofta intresserar han sig för människans sätt att vara i moderniteten och att äga sin historia. Förlust av identitet, språk och kultur, liksom erfarenheter av urbanitet och exil blir raster att tolka verkligheten genom. 

Med vibrerande kollage, målningar, fotografier och skulpturer bjuds betraktaren in till Eric Magassas universum, som kombinerar lekfull abstraktion med reflektioner över rumsliga förutsättningar och noggranna kartläggningar av material, geografi och minne.

För ett konstnärskap som med vemod och eufori visar på bildens färdvägar och dess musikaliska dimensioner tilldelas Eric Magassa stipendium för 2022 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Eric här

Och här finns en länk till hela Årsboken 2022

 


 

“I want my art to speak directly to people – like a drumbeat, a musical note or a chord that instantly registers.”

The artist Eric Magassa is based in Gothenburg, but he spent a great deal of time in France when he grew up, mainly in Paris. He studied at Central Saint Martins in London and the Art Students League in New York for six years in the 1990s. His multidisciplinary art embraces methods and materials such as painting, collage, photography, film, sculpting, and textiles, but music is also integral to his creative process. His artwork revolves around subjects such as heritage, memory, and location – about the spaces they create and the flow between them, allowing his roots in Sweden, France, Senegal, and Mali to interweave and create complex patterns and branches.

Motivation:
Eric Magassa explores gaps, places, and voices in his art. A reoccurring theme is the place for humans in the modern world, how they behave and own their history. Loss of identity, language, and culture pair up in Magassa’s creations, with the experience of urban living and exile to become a reference grid for understanding how the world works.

Vibrant collages, murals, photos, and sculptures usher you into Eric Magassa’s universe, one that blends playful abstraction with reflections on spatial conditions and the precise mapping of materials, geography, and memories.

For art that shows – with melancholy and euphoria – the path of images and their musical dimensions, Eric Magassa is awarded the 2022 Culture Scholarship from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.