Forskningsbidrag   År: 2012     1 875 000 kr

Chalmers Executive Seminar

Foto: Anders Jonsson

Chalmers Executive Seminar (CES) för ledande företrädare inom svenskt näringsliv är ett exklusiv och interaktivt seminarium i världsklass. CES skall uppfattas av sina deltagare som en unik, intellektuell och insiktsfull källa till industriell förnyelse och förändring.

Syftet med CES är att positioner Chalmers som ett progressivt universitet som gör ”världens skillnad” genom att:

* Fördjupa relationer till ledande företrädare för näringsliv

* Lära och utveckla i samverkan med ledande företag

* Generera konkret samverkan inom kompetensutveckling och forskning

CES har varje år ett tema, som avser att belysa aktuella utmaningar inom näringsliv och samhälle i skärningspunkten mellan teknik och affärer. Inom ramen för temat inbjuds ledande föreläsare från såväl näringsliv som akademi att ge kortare presentationer, som följs av diskussioner.
Ett eller flera företag är också värdar för praktikfall vilka har utarbetats och dokumenterats i samverkan mellan Chalmers och respektive företag. Praktikfallen rör konkreta och aktuella frågor i värdföretagen och under CES fungerar deltagarna som en ”think tank” tillsammans med företagsledningen som presenterar fallet. Målet är att dela erfarenheter och kunskaper om kritiska företagsstrategiska frågor och stödja ledningarna för praktiksfallsföretagen med råd och rekommendationer.

Ett CES-råd bestående av Chalmers rektor, CES seminarieordförande, samt två företrädare för svenskt näringsliv ansvarar för seminariets innehåll och inriktning. Chalmers Professional Education (CPE) ansvara på rektors uppdrag för CES planering och genomförande.